You are here

ALGEMEEN REGLEMENT ONLINE WEDSTRIJDEN

Club Brugge NV

 

 

 

1. INLEIDING

1.1 Club Brugge NV, met maatschappelijke zetel te Herenweg 9, 8300 Knokke-Heist, met ondernemingsnummer 0460.444.251 (hierna genoemd “Club Brugge”), organiseert op haar website www.clubbrugge.be en via haar sociale mediakanalen (Facebook, Twitter en Instagram) verschillende wedstrijden (verkiezing Player of the Month, weggeven diner, tickets, shirt, …) voor haar supporters.

 

Dit wedstrijdreglement legt de algemene voorwaarden en regels vast die van toepassing zijn op de online wedstrijden (hierna “het Algemeen Reglement”).

 

1.2 Voor elke individuele wedstrijd zullen bijkomend bijzondere bepalingen worden voorzien, die de specifieke regels van die wedstrijd vastleggen (praktische informatie, duurtijd, format, registratie, aantal deelnemers, aanduiding winnaar, prijzenpot, etc.) (hierna “de Wedstrijdregels”).

 

In geval van tegenstrijdigheid van bepalingen in het Algemeen Reglement enerzijds en de Wedstrijdregels van een specifieke wedstrijd anderzijds, hebben de Wedstrijdregels steeds voorrang op de bepalingen van het Algemeen Reglement.

 

1.3 Door deel te nemen aan een wedstrijd verklaart de deelnemer zich akkoord met de volledige inhoud van huidig Algemeen Reglement, de Wedstrijdregels van de specifieke wedstrijd en de wijze van kennisgeving van beide reglementen.

 

 

2. DEELNEMINGSVOORWAARDEN

2.1 De door Club Brugge georganiseerde wedstrijden brengen geen aankoopverplichting met zich mee voor de deelnemers. Ze vereisen tevens geen financiële inzet.

 

2.2 Met uitzondering van andersluidende bepalingen in de Wedstrijdregels, kan elke natuurlijke persoon, ongeacht zijn/haar leeftijd en ongeacht zijn/haar woonplaats, deelnemen aan de wedstrijden. Club Brugge kan naar eigen discretionair oordeel vragen aan de deelnemers dat zij zich eerst officieel registreren als digital member van Club Brugge via de website my.clubbrugge.be.

 

Minderjarigen mogen evenwel enkel deelnemen indien zij de voorafgaandelijke, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming hebben van één van hun ouders (of van de persoon/personen die het ouderlijk gezag uitoefenen). Club Brugge mag er rechtmatig van uit gaan dat, indien een minderjarige deelneemt aan een wedstrijd, dit betekent dat hij/zij dergelijke toestemming heeft verkregen. Club Brugge houdt zich het recht voor om op elk moment deze schriftelijke toestemming te vragen of om dit op andere manieren te controleren, alsook om elke minderjarige uit de wedstrijd te sluiten, dan wel zijn/haar recht op een prijs af te nemen, die niet onmiddellijk, of binnen een door Club Brugge opgelegde termijn, dergelijke bevestiging kan overmaken.

 

2.3 De mogelijkheid om deel te nemen aan een wedstrijd kan afhankelijk worden gemaakt van een verplichte e-mail opt-in.

 

2.4 De medewerkers van Club Brugge (werknemers en dienstverleners), de ondernemingen (incl. personeelsleden en medewerkers) die bij de organisatie van de wedstrijd betrokken zijn, en alle familieleden in eerste graad en gezinsleden (d.w.z. mensen die op dezelfde woonplaats wonen) van de voormelde personen, mogen niet deelnemen aan de wedstrijden.

 

2.5 Slechts één lid van eenzelfde gezin of wonend op eenzelfde adres kan een prijs winnen binnen dezelfde online wedstrijd. De datum van deelname is hierbij bepalend.

 

2.6 Elke deelnemer kan maar één keer deelnemen en bijgevolg ook maximaal één maal winnen in het kader van een wedstrijd. Deelnemers die meerdere malen proberen deel te nemen aan één en dezelfde wedstrijd (bv. d.m.v. het aanmaken van meerdere digitale memberships) zullen automatisch uitgesloten worden van de wedstrijd.

 

 

3. WEDSTRIJDVERLOOP

3.1 De deelnames verlopen, behoudens andersluidende bepalingen in de Wedstrijdregels, via een wedstrijdformulier op de website van Club Brugge (www.clubbrugge.be). Via het wedstrijdformulier kan de deelnemer de wedstrijdvragen beantwoorden. Het formulier dient volledig te worden ingevuld om aanspraak te kunnen maken op deelname.

 

Indien de deelname afhankelijk wordt gesteld van de registratie als digital member van Club Brugge, dan kan het invullen van het wedstrijdformulier enkel na de registratie en mits het inloggen op het online platform.

 

3.2 Het toekennen van de prijzen zal uitsluitend door Club Brugge worden bepaald en zal berusten op zo objectief mogelijke criteria.

 

3.3 Het toekennen van de prijzen aan deelnemende personen zal gebeuren op een vooraf bepaald moment tijdens de wedstrijdperiode door een gemachtigde van Club Brugge. Deelnemers zullen hiervan worden ingelicht op het ogenblik van bevestiging van de deelname. De selectie van de winnaars zal gebeuren op anonieme basis, zonder dat de antwoorden gelinkt worden aan de naam van de deelnemer.

 

3.4 Club Brugge behoudt zich het recht voor om op elk ogenblik de wedstrijd of zijn verloop te wijzigen indien onvoorziene omstandigheden of omstandigheden onafhankelijk van haar wil, dit rechtvaardigen.

 

 

4. PRIJZEN

4.1 Elke winnaar wordt persoonlijk per mail gecontacteerd op het emailadres dat door de deelnemer werd ingegeven in het wedstrijdformulier.

 

4.2 Elke winnaar dient zich op het door Club Brugge opgegeven tijdsstip naar de aangegeven locatie te begeven waar de prijs kan worden afgehaald. Elke winnaar kan door Club Brugge worden verzocht om zijn/haar identiteit aan te tonen. Club Brugge behoudt zich het recht voor om elke prijs die niet uiterlijk na 10 werkdagen na het verstrijken van het opgegeven tijdsstip werd afgehaald, voor zich te houden. Na afloop van deze termijn kan de winnaar geen recht meer claimen op de prijs.

 

4.3 Indien een nieuwe winnaar wordt aangeduid omwille van bovenstaande regels, gelden voor deze winnaar dezelfde regels.

 

4.4 Indien een prijs verstuurd wordt, kan Club Brugge niet verantwoordelijk gehouden worden voor beschadiging of verlies van de prijs door de postdiensten of een vertraging in ontvangst, of voor het niet afhalen van de prijs in geval van aangetekende zending.

 

4.5 De prijs is beperkt tot de (naakte) prijs zoals die nader is omschreven in de Wedstrijdregels of op een andere wijze. Geenszins kan worden verondersteld dat Club Brugge de bijkomende diensten of producten, gekoppeld aan de prijs, zou verlenen of toekennen.

 

4.6 Elke prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekend. De prijzen zijn onder geen beding in geld uitkeerbaar noch omruilbaar voor een andere prijs en geven geen recht op een waardebon of korting. De prijzen zijn persoonsgebonden en dus niet overdraagbaar (met inbegrip van enige verkoop) aan derden.

 

4.7 Indien de prijs het toegangsrecht inhoudt om deel te nemen aan een bepaalde activiteit (zoals een evenement, geleid bezoek, ...) dan behelst de prijs enkel en alleen dat toegangsrecht, tenzij anders vermeld. Het is de organisator van die activiteit die alle voorwaarden bepaalt (bv. aanwezigheid op een bepaald uur op een bepaalde plaats, het toegangsrecht beperken in de tijd en/of leeftijdsvoorwaarden stellen).

 

4.8 Indien de prijs voorwerpen betreft waarvoor er een waarborgregeling geldt voor consumptiegoederen, zoals elektrische en elektronische apparaten, dan wordt het recht op waarborg rechtstreeks uitgeoefend bij de fabrikant of invoerder.

 

 

5. AANSPRAKELIJKHEID - TOEZICHT OP WEDSTRIJDEN EN BESLISSING

5.1 Club Brugge houdt toezicht op het correcte verloop van de wedstrijden. Club Brugge kan ten allen tijde een persoon van deelname aan een wedstrijd uitsluiten in geval van inbreuk op één van de deelnemingsvoorwaarden of in geval van misbruik, misleiding of een deelname te kwader trouw aan deze wedstrijd, zonder schadevergoeding en zonder enig verhaal.

 

Club Brugge behoudt zich in die gevallen tevens het recht voor om (1) teruggave te eisen van een eventueel reeds overhandigde prijs en (2) een schadevergoeding te eisen ter vergoeding van de door Club Brugge geleden (in)directe schade (inclusief imago-schade).

 

5.2 De uitslagen van de wedstrijden zijn bindend en onherroepelijk. Ze kunnen niet worden aangevochten, om welke reden ook.

 

5.3 Klachten omtrent de organisatie van de wedstrijd (niet omtrent de uitslagen), kunnen binnen de 10 werkdagen volgend op het einde van deze wedstrijd, zoals bepaald in de Wedstrijdregels, schriftelijk bezorgd worden op de maatschappelijke zetel van Club Brugge, ter attentie van het Marketing Departement van Club Brugge. In geen geval zullen klachten mondeling of telefonisch behandeld worden. Klachten ingediend buiten de termijn of die niet schriftelijk opgesteld zijn, zulllen niet behandeld worden.

 

5.4 Club Brugge kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor gebeurlijke ongevallen, kosten en rechtstreekse of onrechtstreekse schade, van welke aard ook, die een (on)rechtsreeks gevolg zouden zijn van de deelname aan de wedstrijd en de toekenning van de prijzen.

 

5.5 Club Brugge is niet verantwoordelijk voor het niet bezorgen van een prijs wanneer de deelnemer onvoldoende, onvolledige of foute contactgegevens opgaf bij zijn deelname.

 

5.6 Club Brugge behoudt zich desgevallend het recht voor om in elke afzonderlijke jurisdictie de wedstrijd op elk ogenblik uit te stellen, op te schorten of in te trekken, te onderbreken of in te korten, het wedstrijdreglement te wijzigen of de wedstrijdformule aan te passen indien zij daartoe gedwongen wordt omwille van overmacht, wettelijke redenen of omwille van dwingende zelfregulerende redenen (bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, omdat een social media platform Club Brugge hiertoe verplicht), zonder enig recht op compensatie of tegemoetkomingen ten aanzien van de deelnemers.

 

5.7 Onvolledige of onjuiste informatie verstrekt door Club Brugge (bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, schrijffouten, onnauwkeurigheden op haar website, …) kan niet tegen Club Brugge worden gebruikt en/of kan geen enkele verplichting voor Club Brugge scheppen.

 

 

6. PERSOONLIJKE GEGEVENS - PRIVACY

6.1 De persoonlijke gegevens van de deelnemers worden in de bestanden van Club Brugge opgeslagen en kunnen gebruikt worden voor commerciële doeleinden van Club Brugge en/of één van haar partners indien de supporter daarvoor de toestemming heeft gegeven in zijn/haar online profiel. Door de deelname aan deze wedstrijd erkent elke deelnemer dat hij/zij door Club Brugge in kennis werd gesteld van de inzameling en de verwerking van deze gegevens en van het gebruik dat ervan gemaakt kan worden. Elke deelnemer heeft het recht om kosteloos kennis te krijgen van de hem/haar betreffende gegevens, om onjuiste gegevens te verbeteren, of om deze te laten verwijderen uit de bestanden van Club Brugge. Hiervoor dient de betreffende deelnemer een aangetekend schrijven of een email aan Club Brugge te versturen (info@clubbrugge.be). De persoonlijke gegevens dienen verplicht meegedeeld te worden voor de logistieke afhandeling van de wedstrijd. Club Brugge verbindt zich er toe om de toepasselijke wet- en regelgeving m.b.t. de privacy strikt na te leven.

 

6.2 Elke deelnemer geeft bij zijn/haar deelname de toestemming aan Club Brugge tot gebruik van zijn/haar naam, afbeelding en stem met het oog op de vervaardiging en de exploitatie van foto’s en video’s hiervan. Deze foto’s en video’s kunnen (commercieel) worden geëxploiteerd, al dan niet door derden, met inbegrip van promotioneel gebruik. Elke deelnemer ziet af van alle rechten, vergoedingen en enige schadeloosstelling in dat opzicht.

 

6.3 Het Privacy Statement van Club Brugge, zoals gepubliceerd op https://www.clubbrugge.be/nl/privacybeleid is van toepassing op alle online wedstrijden van Club Brugge. 

 

 

7. INTELLECTUELE EIGENDOM

7.1 De deelnemers verkrijgen geen enkel intellectueel eigendomsrecht op het door Club Brugge aangeleverd materiaal, logo’s, merken, informatie, etc..

 

 

8. MEDE-ORGANISATOREN

8.1 Indien een wedstrijd samen met een of meerdere partijen wordt georganiseerd, dienen de bepalingen van dit reglement waarin sprake is van Club Brugge te worden gelezen als verwijzend naar zowel Club Brugge als de mede-organisator(en).

 

8.2 In geval een wedstrijd wordt georganiseerd via één van de social media-kanalen van Club Brugge (Facebook, Twitter, Instagram, …), dan kunnen deze social media-kanalen op geen enkele wijze geassocieerd worden met en/of aansprakelijk gesteld worden voor de door Club Brugge georganiseerde wedstrijden.

 

9. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

9.1 Huidig Algemeen Reglement en alle Wedstrijdregels van een specifieke wedstrijd zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Elk geschil met betrekking tot de toepassing en interpretatie ervan valt onder de bevoegdheid van de Brugse rechtbanken.