PRIVACYVERKLARING CLUB BRUGGE ANTI-RACISME CAMPAGNE

Deze privacyverklaring is laatst aangepast op datum van 13 april 2022. Het betreft de eerste versie. 

Uw privacy is belangrijk voor ons! Indien u meer specifiek wil nagaan hoe wij met uw gegevens omgaan, kan u hier de privacyverklaring terugvinden. Deze brengt u in nog geen twee minuten tijd op de hoogte van de manier waarop Club Brugge uw Persoonsgegevens verwerkt. Bent u al een Club Brugge-fan en hebt u al eerder gebruik gemaakt van onze Website, Applicatie, Webshop, Ticketing of Club ID en wil u meer info omtrent de wijze waarop Club Brugge uw gegevens voor die doeleinden verwerkt? Dan verwijzen wij u graag door naar de privacyverklaringen die op deze kanalen van toepassing zijn. Uw persoonsgegevens zullen op de wijze daar uiteengezet, worden verwerkt.

Wat valt er te weten?

CLUB BRUGGE NV (hierna “Club Brugge”) is een Belgische voetbalclub die uitkomt in de eerste klasse van de  Belgische voetbalcompetitie. Club Brugge wenst in het kader van haar anti-racisme campagne een klachtenmeldingssysteem op te stellen, waardoor lasterlijke opmerkingen door andere supporters of derden tijdens een match kunnen worden gerapporteerd.

Club Brugge zal de Persoonsgegevens die over u zijn bezorgd in het kader van dit meldingssysteem beschermen in elke mogelijke verwerking. Club Brugge eerbiedigt de Belgische en Europese wetgeving hieromtrent.

De indiener is verantwoordelijk voor de inhoud van de klacht en garandeert dat de aangeleverde informatie juist, accuraat en waarheidsgetrouw is.

Welke informatie kunnen we verzamelen van u?

We verzamelen de volgende persoonsgegevens van u in het kader van de Club Brugge anti-racisme campagne:

  • Naam en voornaam;
  • e-mailadres;
  • eventuele persoonsgegevens van de betrokken personen op wie de klacht van toepassing is die in de klacht verwerkt zijn.

Belangrijk: we zullen de door u aangeleverde persoonsgegevens over uzelf niet meedelen aan de betrokkenen opgenomen in uw klacht (tenzij u zelf zou aangeven dat dit wenselijk zou zijn).

Waarom verzamelen we deze informatie?

We verzamelen uw Persoonsgegevens in om het mogelijk te maken klachten in het kader van het racismemeldingssysteem te behandelen.

Welke wettelijke basis gebruiken we om uw Persoonsgegevens te verwerken?

Wij verwerken uw Persoonsgegevens op basis van de rechtsgrond van toestemming voor de verwerking voor het specifieke doeleinde, met name de behandeling van de klacht (en dit volgens artikel 6.1.a AVG).

 

Op welke infrastructuur bewaren we uw Persoonsgegevens?

Uw Persoonsgegevens worden elektronisch bewaard in afgeschermde databanken op beveiligde Europese servers.

Wie heeft toegang tot uw Persoonsgegevens?

Afhankelijk van het doel en de specifieke context kunnen een beperkt team van medewerkers van Club Brugge toegang hebben tot uw Persoonsgegevens. Deze toegang wordt echter beperkt op basis van de jobinhoud en toegangsrechten van deze medewerker van Club Brugge, onder andere door het voorzien van de juiste toegangsrechten.

Zoals reeds gesteld, zullen de door u meegedeelde persoonsgegevens over uzelf nooit aan de betrokken perso(o)n(en) in uw klacht, worden doorgespeeld.

Hoe lang bewaren wij uw Persoonsgegevens?

Wij bewaren uw Persoonsgegevens voor de periode die noodzakelijk is om de klacht af te handelen.

Wat heeft u zelf in de hand?

Voor elke verwerking van uw Persoonsgegevens, kunt u de volgende rechten uitoefenen door een e-mail te sturen naar dpo@clubbrugge.be:

  • Recht van toegang en inzage: u heeft het recht om inzage te krijgen in uw Persoonsgegevens en het gebruik dat wij van uw Persoonsgegevens maken, dit bijvoorbeeld door een kopie op te vragen van uw Persoonsgegevens die Club Brugge bewaart en verwerkt;

 

  • Recht van verbetering, verwijdering en beperking: u heeft het recht om uw gegevens te laten aanpassen, uw gegevens te verwijderen (tenzij wij verplicht zijn om uw persoonsgegevens te bewaren) of om de verwerking te beperken;

 

  • Recht van intrekken toestemming: u heeft het recht om een eerder verleende toestemming voor verwerking stop te zetten;

 

Recht om klacht in te dienen bij de GBA

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit indien u vermoedt dat uw gegevens niet correct worden behandeld door Club Brugge:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel,
Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35,
Email: contact@apd-gba.be   

Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet. Indien u afkomstig bent uit een andere EU-lidstaat dan België, kan u eveneens een klacht indienen bij uw nationale gegevensbeschermingsautoriteit (een lijst met de contactgegevens van de verschillende gegevensbeschermingsautoriteiten in de EU kunt u hier terugvinden: https://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-author...).

Indien U schade zou lijden als gevolg van de verwerking van Uw Persoonsgegevens, kunt U een vordering tot schadevergoeding instellen.

Veiligheid en vertrouwelijkheid

Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op zowel technisch, administratief en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van Uw Persoonsgegevens te vermijden alsook elke niet toegestane verwerking van deze gegevens. Echter, in het geval dat dit wel zou voorvallen en het Uw Persoonsgegevens zou betreffen, zal Club Brugge U informeren omtrent de inbreuk, met inbegrip van een beschrijving van de potentiële impact en een aanbeveling om de mogelijke negatieve gevolgen van de inbreuk te beperken.

Wij bewaren Uw Persoonsgegevens veilig op onze servers die zich binnen de Europese Economische Ruimte bevinden.

In geen geval kan Club Brugge aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de Persoonsgegevens.

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Deze privacyverklaring wordt beheerst, uitgelegd en uitgevoerd in overeenstemming met het Belgisch recht dat exclusief van toepassing is.

De rechtbanken van de maatschappelijke zetel van Club Brugge zijn exclusief bevoegd om van elk geschil kennis te nemen dat zou voortvloeien uit de interpretatie of uitvoering van deze privacyverklaring.

 

 

 

Main partner

Premium partner, Official partner & Official supplier

join the club

Word lid van de grootste supportersfamilie van het land!

WORD LID

Download onze app

Mis geen enkele belangrijke update over jouw favoriete Club.

BLIJF OP DE HOOGTE

Schrijf je nu in op onze nieuwsbrief.

Schrijf je in