Privacy policy

Privacy policy

SAMENVATTING PRIVACYVERKLARING WEBSITE, SMARTPHONE-APPLICATIE & CLUB ID-OMGEVING VAN CLUB BRUGGE NV

Deze privacyverklaring is laatst aangepast op datum van 2 juli 2024, het betreft de derde versie. 

Uw privacy is belangrijk voor ons! Indien u meer specifiek wil nagaan hoe wij met uw gegevens omgaan kan u hier onze privacyverklaring terugvinden. Onderstaande korte samenvatting van onze privacyverklaring brengt u in nog geen twee minuten tijd op de hoogte van de manier waarop Club Brugge uw Persoonsgegevens verwerkt. Wilt u meer weten? Dan nodigen wij u uit om onze volledige privacyverklaring te lezen, waarin alles in detail wordt uitgelegd.

Wat valt er te weten?

CLUB BRUGGE NV (hierna “Club Brugge”) is een Belgische voetbalclub die uitkomt in de eerste klasse van de Belgische voetbalcompetitie. Club Brugge heeft diverse kanalen waarmee zij mogelijks met u in verbinding staat, zoals haar website, haar smartphone-applicatie, haar online webshop en haar Club ID-omgeving (de “Club Brugge-beleving”).

In de uitoefening van bovenstaande activiteiten kan Club Brugge uw Persoonsgegevens verwerken. Club Brugge zal de Persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, beschermen tijdens elke mogelijke verwerking en zal te allen tijde de Belgische en Europese wetgeving op dit gebied respecteren.

Welke informatie kunnen we verzamelen van u?

 • Gebruikers van de Club Brugge website en smartphone-applicatie: uw IP-adres, geografische locatie, het type en besturingssysteem van uw mobiele apparaat, uw bezoek en het tijdstip en de duur van dit bezoek en andere gegevens en statistieken betreffende dit bezoek;
 • Personen die een account aanmaken via de Club Brugge website of smartphone-applicatie: uw naam, voornaam, geslacht, geboortedatum, (mobiel) telefoonnummer, adres, voorkeurstaal, e-mailadres, wachtwoord hash, “single sign-on” (SSO) gegevens (Facebook).
 • Gebruikers van de Club ID: uw abonnementsnummer, kaartnummer, naam, geboortedatum, e-mailadres, mobiel nummer, adres en nummer van de identiteitskaart;
 • Personen die contact hebben opgenomen met Club Brugge via de website, per e-mail, telefonisch of op andere wijze: uw contactgegevens en diverse gegevens om in te kunnen gaan op uw vraag of verzoek.
 • Sollicitanten: uw contact- en identificatiegegevens, cv, specifieke informatie met betrekking tot de positie en andere informatie die u ons toevertrouwt.
 • Leveranciers: uw contact- en identificatiegegevens en facturatiegegevens.

Waarom verzamelen we deze informatie?

We verzamelen uw Persoonsgegevens in de eerste plaats om het mogelijk te maken om de diensten en producten binnen de Club Brugge-beleving op een optimale manier aan te bieden. Daarnaast verwerken wij uw Persoonsgegevens:

 • Om u op de hoogte te houden van de nieuwtjes rond Club Brugge, haar spelers en haar team;
 • Om in te kunnen gaan op uw aanvragen of verzoeken;
 • Om u te kunnen contacteren;
 • Om u op de hoogte te houden van onze diensten en producten gelanceerd en aangeboden binnen de Club Brugge-beleving;
 • Om de overeenkomst met u te kunnen uitvoeren.

Welke wettelijke basis gebruiken we om uw Persoonsgegevens te verwerken?

Wij verwerken uw Persoonsgegevens op basis van de volgende rechtsgronden:

 • Gerechtvaardigd belang  (art. 6.1 (f) GDPR)
 • Uitvoering van de overeenkomst (art. 6.1 (b) GDPR)
 • Toestemming (art. 6.1 (a) GDPR)

Wie heeft toegang tot uw Persoonsgegevens?

Afhankelijk van het doel en de specifieke context kunnen medewerkers van Club Brugge toegang hebben tot uw Persoonsgegevens. Deze toegang wordt echter beperkt afhankelijk van de functieomschrijving van de betreffende medewerker van Club Brugge alsook door het verlenen van geschikte toegangsrechten aan deze medewerker.

Hoe lang bewaren wij uw Persoonsgegevens?

Wij bewaren uw Persoonsgegevens voor zo lang dit essentieel is voor de doeleinden van de verwerking of voor de (contractuele) relatie tussen u en Club Brugge.

Voor meer informatie over hoe lang wij uw Persoonsgegevens bewaren, verwijzen wij graag naar artikel 4 van onze uitgebreide privacyverklaring hieronder.

Wat heeft u zelf in de hand?

Voor elke verwerking van uw Persoonsgegevens, kunt u te allen tijde volgende rechten uitoefenen:

 • Recht van toegang en inzage: u heeft het recht om inzage te krijgen in uw Persoonsgegevens en het gebruik dat wij van uw Persoonsgegevens maken, dit bijvoorbeeld door een kopie op te vragen van uw Persoonsgegevens die Club Brugge bewaart en verwerkt;
 • Recht op rectificatie: u heeft het recht om uw Persoonsgegevens te laten aanpassen om onjuiste Persoonsgegevens te corrigeren alsook om onvolledige Persoonsgegevens aan te vullen;
 • Recht op gegevenswissing: u heeft het recht uw Persoonsgegevens door ons te laten verwijderen, tenzij wij verplicht zijn om uw Persoonsgegevens te bewaren. Wij bewaren uw verzoek tot verwijdering van uw Persoonsgegevens gedurende één jaar na ontvangst, om onze naleving van uw verzoek te kunnen verifiëren;
 • Recht op beperking van de verwerking: u heeft het recht om de verwerking van uw gegevens te laten beperken;
 • Recht van verzet: u heeft het recht van verzet tegen de verwerking, bijvoorbeeld door te vragen aan ons de marketingcommunicatie stop te zetten op gelijk welk moment;
 • Recht op intrekken toestemming: u heeft het recht om een eerder verleende toestemming voor verwerking stop te zetten;
 • Geautomatiseerde beslissingen en profilering: u heeft het recht ons te verzoeken niet het voorwerp uit te maken van een beslissing gestoeld op een geautomatiseerde verwerking (incl. profilering);
 • Recht van vrije gegevensoverdracht: u heeft het recht om uw persoonlijke data in een gestructureerd en machine leesbaar formaat op te vragen, of in een ander standaardformaat zodat het leesbaar is voor een andere verwerkingsverantwoordelijke.
 • Recht om klacht in te dienen: u heeft het recht om klacht neer te leggen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit indien u vermoedt dat uw gegevens niet correct worden behandeld door Club Brugge;

Concreet kan u bovenvermelde rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via één van onderstaande kanalen:

 • Ofwel via e-mail:

dpo@clubbrugge.be

 • Ofwel via de post:

Club Brugge NV

Ter attentie van de Data Protection Officer

Herenweg 9

8300 Knokke-Heist, België

U beschikt tevens over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit, dit is de gegevensbeschermingsautoriteit waaronder Club Brugge ressorteert:

Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, België

Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35,

Email: contact@apd-gba.be

Voor meer informatie over hoe u bovenstaande rechten kan uitoefenen, verwijzen wij graag naar artikel 5 van onze uitgebreide privacyverklaring hieronder.


PRIVACYVERKLARING CLUB BRUGGE NV

Versie 3.0 – 2 juli 2024

Inhoudsopgave

Artikel 1 – ALGEMEEN. 5

Artikel 2 – VERZAMELDE PERSOONSGEGEVENS. 6

Artikel 3 – DOELEINDEN VAN DE VERWERKING. 8

3.1     Algemene doeleinden.. 8

3.2        Directe marketing.. 11

3.3        Overdracht naar derde partijen.. 11

3.4        Wettelijke verplichtingen.. 12

Artikel 4 - DUUR VAN DE VERWERKING. 12

Artikel 5 – UW RECHTEN. 13

5.1        Recht van toegang en inzage.. 13

5.2        Recht op rectificatie.. 13

5.3        Recht op beperking van de verwerking.. 13

5.4        Recht op gegevenswissing.. 14

5.5        Recht van bezwaar. 14

5.6        Recht op overdraagbaarheid van gegevens.. 15

5.7        Recht op intrekking van de toestemming.. 15

5.8        Geautomatiseerde beslissingen en profilering.. 15

5.9        Uitoefening van uw rechten.. 15

5.10      Recht om klacht in te dienen.. 15

Artikel 6 – VEILIGHEID EN VERTROUWELIJKHEID. 16

Artikel 7 – TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK. 16

Artikel 8 – COOKIES. 17

8.1        Wat zijn cookies?.. 17

8.2        Waarom gebruikt Club Brugge cookies?.. 17

8.3        Soorten cookies. 17

8.4        Uw toestemming.. 20

8.5        Cookies beheren.. 20

Artikel 1 – ALGEMEEN

 1. CLUB BRUGGE NV (hierna “Club Brugge”) is een Belgische voetbalclub die uitkomt in de eerste klasse van de Belgische voetbalcompetitie. Club Brugge heeft diverse kanalen waarmee zij mogelijks met u in verbinding staat, zoals haar website, haar smartphone-applicatie en haar Club ID-omgeving (de “Club Brugge-beleving”). Deze privacyverklaring is gemaakt om u te informeren over hoe we omgaan met uw Persoonsgegevens, zijnde alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare persoon (hierna ‘‘Persoonsgegevens’’) en hoe u controle over deze gegevens kunt uitoefenen. We raden u aan deze privacyverklaring aandachtig door te lezen, aangezien deze uw rechten en plichten ten opzichte van Club Brugge bevat.

Deze privacyverklaring kan regelmatig worden herwerkt of aangepast. De meest recente versie is diegene die u terugvindt op onze website (https://www.clubbrugge.be/nl/club-brugge-privacy-policy). Wanneer wij wijzigingen aanbrengen, zullen we u van deze aanpassingen op de hoogte stellen via onze website.

 1. De verantwoordelijke voor de verwerking van uw Persoonsgegevens is CLUB BRUGGE NV, met maatschappelijke zetel te 8300 KNOKKE-HEIST, Herenweg 9, ingeschreven bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, onder ondernemingsnummer 0460.444.251.
 2. Het verzamelen en verwerken van Persoonsgegevens is onderworpen aan strikte voorwaarden. Club Brugge handelt in overeenstemming met:

Artikel 2 – VERZAMELDE PERSOONSGEGEVENS

Voor de in artikel 3 omschreven doeleinden kan Club Brugge de volgende categorieën van uw Persoonsgegevens verwerken:

Relevante Betrokken

Persoonsgegevens (Detail)

Context

Gebruikers van de Club Brugge website en smartphone-applicatie

(Categorie 1)

 • IP-adres;
 • Geografische locatie;
 • Het type en besturingssysteem van uw mobiele apparaat;
 • Bezoek en het tijdstip en de duur van dit bezoek en andere gegevens en statistieken betreffende dit bezoek;
 • Individueel klantenprofiel opgebouwd op basis van uw voorkeuren en handelingen op de Club Brugge website, smartphone-applicatie, communicatie en sociale mediakanalen van Club Brugge (bijvoorbeeld de website, de Club App, Facebook of Instagram).
 • Wanneer u de website bezoekt of de smartphone-applicatie van Club Brugge gebruikt, worden automatisch enkele gegevens opgeslagen die de technische specificaties van dit bezoek uitmaken.
 • Wanneer u hiervoor uw toestemming geeft, maken wij gebruik van een online engagement-software. Deze software bouwt progressief een individueel klantprofiel op via uw handelingen op onze platformen en applicaties, van de eerste aanraking van een anonieme klant tot een bekende klant.

Personen die een account aanmaken via de Club Brugge website of smartphone-applicatie

(Categorie 2)

 • Naam;
 • Voornaam;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • (Mobiel) telefoonnummer;
 • Adres;
 • Voorkeurstaal;
 • E-mailadres;
 • Wachtwoord hash;
 • “Single sign-on” (SSO) gegevens (Facebook).
 • Bij het aanmaken van uw account via de Club Brugge website of smartphone-applicatie, vult u zelf uw Persoonsgegevens in.

Gebruikers van de Club ID

(Categorie 3)

 • Abonnementsnummer;
 • Kaartnummer;
 • Naam;
 • Voornaam;
 • Geboortedatum;
 • E-mailadres;
 • (Mobiel) telefoonnummer;
 • Adres;
 • Nummer van de identiteitskaart;
 • Het bijwonen van wedstrijden;
 • Consumptiegedrag in het stadion.
 • Bij de aanmaak van een Club ID vult u zelf uw Persoonsgegevens in.
 • Door het gebruik van uw Club ID verzamelen wij enkele gegevens over u.

Personen die contact met Club Brugge opnemen via onze website, per e-mail, telefonisch of op enige andere wijze

(Categorie 4)

 • Naam;
 • Voornaam,
 • E-mailadres;
 • (Mobiel) telefoonnummer;
 • Adres;
 • Diverse gegevens om op uw verzoek of vraag te kunnen antwoorden.
 • Indien u contact met ons opneemt via de website, verduidelijken wij in onze formulieren welke gegevens die u verplicht moet invullen om uw verzoek te kunnen verwerken. Het staat u bijgevolg vrij om uw gegevens al dan niet met ons te delen, tenzij de invoer ervan verplicht is.

Sollicitanten

(Categorie 5)

 • Contact- en identificatiegegevens zoals naam, adres, (mobiel) telefoonnummer, e-mailadres;
 • CV, loopbaanoverzicht en opleidingsoverzicht;
 • Specifieke informatie met betrekking tot de functie en andere relevante informatie die u zelf bijkomend verstrekt.
 • Door het indienen van een sollicitatie bij Club Brugge;
 • Naast de gegevens die Club Brugge rechtstreeks van de sollicitant ontvangt, kunnen er ook gegevens toegevoegd worden via uitzendkantoren en selectiekantoren;
 • Ook kunnen wij gegevens toevoegen vanuit informatie afkomstig van LinkedIn.

Leveranciers

(Categorie 6)

 • Contact- en identificatiegegevens, zoals naam, voornaam, adres, e-mailadres en telefoonnummer;
 • Facturatiegegevens.
 • Door het aangaan van een overeenkomst tot leveren van diensten of producten met Club Brugge.

Artikel 3 – DOELEINDEN VAN DE VERWERKING

Club Brugge verzamelt en verwerkt uw Persoonsgegevens in de eerste plaats om u optimaal onze diensten en producten binnen de Club Brugge-beleving te kunnen aanbieden.

Dat gezegd zijnde, gebruiken we uw Persoonsgegevens enkel voor de volgende doeleinden:

3.1       Algemene doeleinden

We verwerken uw Persoonsgegevens op basis van de volgende rechtsgronden en voor de volgende doeleinden:

Relevante Betrokkenen

Rechtsgrond

Doeleinde

Gebruikers van de Club Brugge website en smartphone-applicatie

(Categorie 1)

Uitvoering van de overeenkomst

(art. 6.1 (b) GDPR)

of

Gerechtvaardigd belang

(art. 6.1 (f) GDPR)

of

Toestemming

(art. 6.1 (a) GDPR)

Uw gegevens worden verwerkt om u toegang te verlenen tot de website en de smartphone-applicatie van Club Brugge, in overeenstemming met de algemene voorwaarden van onze website en smartphone-applicatie

Uw gegevens kunnen worden gebruikt om u op de hoogte te houden van onze diensten en producten in het kader van de Club Brugge-beleving, op basis van ons gerechtvaardigd belang.

Wij stellen progressief een individueel klantprofiel samen op basis van uw interacties met de Club Brugge-website, smartphone-applicatie, communicatie en sociale mediakanalen, vanaf het eerste contact van een anonieme klant tot een bekende klant. Hierdoor kunnen wij u op basis van uw profiel dynamisch segmenteren en voorzien van de meest relevante content en/of producten. Wij verwerken uw gegevens in deze context enkel en alleen als u hiervoor voorafgaande toestemming hebt gegeven.

Personen die een account aanmaken of aangemaakt hebben via de Club Brugge website of smartphone-applicatie

(Categorie 2)

Uitvoering van de overeenkomst

(art. 6.1 (b) GDPR)

of

Toestemming

(art. 6.1 (a) GDPR)

of

Gerechtvaardigd belang

(art. 6.1 (f) GDPR)

Gegevens van personen  die een account aanmaken via de Club Brugge website of smartphone-applicatie  worden verwerkt om het account aan te maken, in overeenstemming met onze algemene voorwaarden. Indien u optionele gegevens invult bij het aanmaken van uw account, worden deze gegevens verwerkt op basis van uw voorafgaande toestemming, aangezien u deze zelf invoert tijdens het accountcreatieproces.

Uw gegevens kunnen ook worden gebruikt om u op de hoogte te houden van onze diensten en producten in het kader van de Club Brugge-beleving, op basis van ons gerechtvaardigd belang.

Gebruikers van de Club ID

(Categorie 3)

Uitvoering van de overeenkomst

(art. 6.1 (b) GDPR)

of

Gerechtvaardigd belang

(art. 6.1 (f) GDPR)

Uw gegevens worden verwerkt om u de dienstverlening, gelinkt aan Club ID, te kunnen aanbieden, in overeenstemming met onze algemene voorwaarden.

Uw gegevens kunnen worden gebruikt om u op de hoogte te houden van onze diensten en producten in het kader van de Club Brugge-beleving, op basis van ons gerechtvaardigd belang.

Personen die contact met Club Brugge opnemen via onze website, per e-mail, telefonisch of op enige andere wijze

(Categorie 4)

Uitvoering van de overeenkomst

(art. 6.1 (b) GDPR)

of

Toestemming

(art. 6.1 (a) GDPR)

of

Gerechtvaardigd belang

(art. 6.1 (f) GDPR)

Gegevens van personen die contact opnemen met Club Brugge kunnen verwerkt worden voor zover dit noodzakelijk is in verband met de uitvoering van de overeenkomst die we met u zijn aangegaan of overwegen aan te gaan.

Gegevens van personen die contact opnemen met Club Brugge kunnen tevens door ons verwerkt worden om gevolg te geven aan uw verzoeken of vragen,  op basis van de toestemming die u hebt gegeven door actief contact met ons op te nemen.

Uw gegevens kunnen ook worden gebruikt om u op de hoogte te houden van onze diensten en producten in het kader van de Club Brugge-beleving, op basis van ons gerechtvaardigd belang.

Sollicitanten

(Categorie 5)

Uitvoering van de overeenkomst

(art. 6.1 (b) GDPR)

of

Toestemming

(art. 6.1 (a) GDPR)

of

Gerechtvaardigd belang

(art. 6.1 (f) GDPR)

We kunnen uw gegevens als sollicitant zoals beschreven in verwerken om uw sollicitatie te evalueren en een wervingsbeleid te voeren.

Afhankelijk van de specifieke omstandigheden zullen sommige van deze verwerkingsactiviteiten noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst die we overwegen met u aan te gaan. Andere zullen noodzakelijk zijn voor het behartigen van onze gerechtvaardigde belangen in verband met de verbetering van ons wervingsbeleid en -proces. Tot slot zullen we, indien wettelijk vereist, uw voorafgaande toestemming vragen voordat we bepaalde Persoonsgegevens van u verwerken. 

Leveranciers

(Categorie 6)

Uitvoering van de overeenkomst

(art. 6.1 (b) GDPR)

of

Gerechtvaardigd belang

(art. 6.1 (f) GDPR)

Gegevens van leveranciers worden gebruikt ter uitvoering van de diensten zoals bepaald in de overeenkomst met Club Brugge, met inbegrip van betaling van facturen betreffende deze diensten. Dit alles, op grond van de uitvoering van de overeenkomst met Club Brugge.

Daarnaast kunnen gegevens van leveranciers gebruikt worden voor interne processen, zoals klachtenafhandeling en audit, op grond van het gerechtvaardigd belang van Club Brugge.

3.2       Directe marketing

Uw Persoonsgegevens kunnen worden gebruikt voor directe marketingdoeleinden, op grond van het gerechtvaardigd belang van Club Brugge en overeenkomstig de bepalingen van deze privacyverklaring.

Indien we uw elektronische contactgegevens hebben verkregen in het kader van onze dienstverlening, kunnen we deze gegevens gebruiken om u via e-mail marketingmateriaal te sturen over soortgelijke diensten die we mogelijk aanbieden. Concreet wordt u opgenomen in het Customer Relationship Management (CRM)-systeem van Club Brugge dat ons helpt bij het beheren van onze relaties. Op die manier kan Club Brugge uw Persoonsgegevens gebruiken om u marketingmateriaal alsmede ander materiaal verbonden aan onze gehele en algemene dienstverlening te sturen, u te informeren over onze diensten en producten in het kader van de Club Brugge-beleving en u specifieke promotionele aanbiedingen te doen.

Ander marketingmateriaal, met betrekking tot niet-gelijksoortige diensten die wij mogelijk aanbieden, wordt alleen naar u verzonden als u ons hiervoor vooraf toestemming hebt gegeven.

U kunt zich op elk moment, gratis en zonder motivatie verzetten tegen het ontvangen van dergelijke e-mails, door te klikken op de opzegknop op het einde van een promotionele e-mail of door het sturen van een e-mail naar dpo@clubbrugge.be.

3.3       Overdracht naar derde partijen

Club Brugge kan beroep doen op derde partijen voor het uitvoeren en mogelijk maken van de Club Brugge-beleving. Voorbeelden van deze derde partijen zijn onder andere entiteiten die analyses, marketing en webhostingservices leveren of helpen om de diagnostische competenties van onze diensten te verbeteren.

Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze derde partijen, die gelijkaardig zijn aan deze privacyverklaring en garanderen dat de veiligheid en vertrouwelijkheid met betrekking tot uw Persoonsgegevens wordt nageleefd.

Verder zullen wij uw Persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derde partijen behoudens de gevallen voorzien in deze Privacyverklaring of wanneer u ons hiervoor uw uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming heeft gegeven. We hebben dan ook alle wettelijke en technische voorzorgen genomen om niet-toegestane toegang en gebruik van uw Persoonsgegevens te verhinderen.

In het geval van gehele of gedeeltelijke reorganisatie of overdracht van Club Brugge’s activiteiten waarbij Club Brugge haar activiteiten reorganiseert, transfereert, overdraagt of in het geval dat Club Brugge in faling zou worden verklaard, kunnen uw Persoonsgegevens aan nieuwe entiteiten of derde partijen worden overgedragen. Club Brugge zal u, indien redelijkerwijs mogelijk, op voorhand inlichten over het feit dat Club Brugge uw Persoonsgegevens aan een derde overmaakt.

3.4       Wettelijke verplichtingen

Het kan voorkomen dat wij uw Persoonsgegevens als gevolg van een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. Wij zullen in redelijkheid pogen u op voorhand hierover te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

Artikel 4 - DUUR VAN DE VERWERKING

Uw Persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor de periode waartoe wij wettelijk verplicht zijn dit te doen of voor zo lang dit essentieel is voor de doeleinden van de verwerking of voor de contractuele relatie tussen u en Club Brugge.

Indien wij niet meer in staat zijn uw gegevens bij te houden, zullen deze u per elektronische en in gewoonlijk gebruikt formaat worden opgestuurd.

Indien u uw recht op verwijdering niet toepast, zullen uw Persoonsgegevens voor de volgende perioden bewaard worden:

Relevante Betrokkenen

Bewaartermijn

Gebruikers van de Club Brugge Website en smartphone-applicatie

(Categorie 1)

Gegevens van gebruikers van de Club Brugge Website en smartphone-applicatie, worden tot 2 jaar bewaard na het laatste bezoek of gebruik van de Website of smartphone-applicatie.

Personen die een account aanmaken via de Club Brugge website of smartphone-applicatie

(Categorie 2)

Gegevens van personen die een account hebben aangemaakt via de Club Brugge website of smartphone-applicatie, worden tot maximum 2 jaar bewaard na de verwijdering van het account.

Gebruikers van de Club ID

(Categorie 3)

Gegevens van gebruikers van de Club ID worden tot 5 jaar bewaard na het laatste seizoen dat de Club ID werd gebruikt.

Personen die contact met Club Brugge opnemen via de website, per e-mail, telefonisch of op elke andere wijze

(Categorie 4)

Gegevens van personen die contact opnemen met Club Brugge via de Website, per e-mail, telefonisch of op elke andere wijze worden tot 2 jaar bewaard na het laatste contact.

Sollicitanten

(Categorie 5)

Gegevens van sollicitanten worden tot 6 maanden na het laatste kwalitatieve contact met u als Sollicitant bewaard.

Leveranciers

(Categorie 6)

Gegevens van leveranciers worden tot 7 jaar na de beëindiging van de diensten van de leverancier bewaard.

Artikel 5 – UW RECHTEN

5.1    Recht van toegang en inzage

U heeft het recht om te allen tijde inzage te krijgen in uw Persoonsgegevens en om informatie te verkrijgen over hoe wij uw Persoonsgegevens gebruiken. Dit omvat het recht om een kopie van uw Persoonsgegevens op te vragen, bijvoorbeeld in de vorm van screenshots, evenals een overzicht van uw Persoonsgegevens te ontvangen in een machineleesbare vorm.

5.2    Recht op rectificatie

U heeft steeds het recht om ons te verzoeken uw Persoonsgegevens aan te passen of te vervolledigen, wanneer deze onjuist of onvolledig zijn.

5.3    Recht op beperking van de verwerking

U heeft het recht om de beperking van de verwerking van uw Persoonsgegevens te verkrijgen in de volgende gevallen:

 • U betwist de juistheid van de Persoonsgegevens. Hierdoor wordt de verwerking van uw Persoonsgegevens beperkt voor de periode die we nodig hebben om de juistheid van uw Persoonsgegevens te controleren.
 • De verwerking is onrechtmatig en u verzet zich tegen het wissen van uw Persoonsgegevens en vraagt in plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan.
 • Club Brugge heeft uw Persoonsgegevens niet langer nodig voor de in artikel 3 omschreven verwerkingsdoeleinden, maar u heeft ze nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.
 • U heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens, in overeenstemming met artikel 5.5 van deze privacyverklaring.

Wanneer de verwerking van uw Persoonsgegevens beperkt is, worden deze gegevens, behalve voor opslag, alleen verwerkt:

 • Met uw toestemming;
 • Voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
 • Ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon; of
 • Om belangrijke redenen van algemeen belang.

5.4    Recht op gegevenswissing

U heeft het recht om Club Brugge te verzoeken uw Persoonsgegevens te verwijderen voor zover wij niet in de mogelijkheid verkeren deze te anonimiseren, behalve als wij wettelijk verplicht zijn deze te bewaren.

Houd er rekening mee dat als u vraagt om uw Persoonsgegevens te laten verwijderen, wij mogelijk niet meer in staat zijn om u de optimale Club Brugge-beleving te bieden.

Daarnaast bewaren wij uw verzoek tot verwijdering van uw Persoonsgegevens voor een periode van één jaar na uw verzoek. Dit teneinde onze uitvoering van uw verzoek te kunnen staven.

5.5    Recht van bezwaar

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens die wij verwerken op basis van ons gerechtvaardigd belang, indien u ernstige en rechtmatige redenen hiervoor heeft. Na ontvangst van uw bezwaar zullen wij de verwerking van uw Persoonsgegevens staken, tenzij wij dwingende gerechtvaardigde redenen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

U heeft eveneens het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van uw Persoonsgegevens voor directe marketingdoeleinden. In dit geval zal geen specifieke motivering worden verzocht. Zie tevens artikel 3.2 hierboven.

5.6    Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U beschikt over het recht om uw Persoonsgegevens die door ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of deze aan andere verantwoordelijken voor de verwerking over te dragen.

5.7    Recht op intrekking van de toestemming

U beschikt over het recht om uw voorafgaande toestemming voor het verwerken van uw Persoonsgegevens in te trekken, wanneer de verwerking van uw Persoonsgegevens op uw toestemming gebaseerd is.

5.8    Geautomatiseerde beslissingen en profilering

U heeft het recht ons te verzoeken niet het voorwerp uit te maken van een beslissing gestoeld enkel op een geautomatiseerde verwerking, met inbegrip van profilering, die wettelijke gevolgen teweegbrengen die betrekking op u hebben of een aanzienlijke invloed op u hebben.

5.9    Uitoefening van uw rechten

U kunt uw rechten, zoals uiteengezet onder artikel 5.1 tot en met artikel 5.8 hierboven, uitoefenen door contact met ons op te nemen via één van onderstaande kanalen:

 • Ofwel via e-mail:

dpo@clubbrugge.be

 • Ofwel via de post:

Club Brugge NV

Ter attentie van de Data Protection Officer

Herenweg 9

8300 Knokke-Heist, België

5.10  Recht om klacht in te dienen

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit, dit is de gegevensbeschermingsautoriteit waaronder Club Brugge ressorteert:

Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, België

Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35,

Email: contact@apd-gba.be  

Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet. Indien u afkomstig bent uit of werkt in een andere EU-lidstaat dan België, kan u eveneens een klacht indienen bij uw nationale gegevensbeschermingsautoriteit. U kunt een lijst van nationale toezichthoudende autoriteiten binnen de EU terugvinden op de volgende webpagina: https://www.edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb/members_nl.  

Indien u schade zou lijden als gevolg van de verwerking van uw Persoonsgegevens, kunt u een vordering tot schadevergoeding instellen.

Artikel 6 – VEILIGHEID EN VERTROUWELIJKHEID

Afhankelijk van het doel en de context, zullen bepaalde medewerkers van Club Brugge toegang hebben tot uw Persoonsgegevens. Dit echter enkel voor de doeleinden zoals bepaald in deze Privacyverklaring. Ook wordt deze toegang beperkt op basis van de jobinhoud en toegangsrechten van deze medewerkers van Club Brugge.

Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op zowel technisch, administratief als organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derde partijen van uw Persoonsgegevens te vermijden alsook elke niet toegestane verwerking van deze gegevens te voorkomen. Echter, in het geval dat dit wel zou gebeuren en het uw Persoonsgegevens zou betreffen, zal Club Brugge u informeren omtrent de inbreuk, met inbegrip van een beschrijving van de potentiële impact en een aanbeveling om de mogelijke negatieve gevolgen van de inbreuk te beperken.

Club Brugge voorziet ook een veilige, door de gebruiker gecontroleerde omgeving voor het gebruik van haar website. Wij bewaren uw Persoonsgegevens veilig op onze servers die zich binnen de Europese Economische Ruimte bevinden. Het kan echter voorkomen dat bepaalde verwerkers en/of subverwerkers gevestigd zijn buiten de Europese Economische Ruimte. Indien dit het geval is, zullen deze partijen enkel zeer minimale en/of gepseudonimiseerde Persoonsgegevens verwerken.

In geen geval kan Club Brugge dan ook aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde partij van uw Persoonsgegevens.

Daarnaast draagt u de aansprakelijkheid voor het behoud van de privacy en veiligheid wanneer u gebruik maakt van de Website. U alleen bent aansprakelijk voor het gebruik van de Website op uw apparaten, IP-adres en identificatiegegevens alsmede voor de vertrouwelijkheid ervan.

Artikel 7 – TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK

Deze privacyverklaring wordt beheerst, uitgelegd en uitgevoerd in overeenstemming met het Belgisch recht dat exclusief van toepassing is.

De rechtbanken van Brugge zijn exclusief bevoegd om van elk geschil kennis te nemen dat zou voortvloeien uit de interpretatie of uitvoering van deze privacyverklaring.

Artikel 8 – COOKIES[BD1]

8.1       Wat zijn cookies?

Een “cookie” is een klein bestand uitgezonden door de server van Club Brugge en geplaatst op de harde schijf van uw computer. De informatie opgeslagen op deze cookies kunnen enkel door Club Brugge gelezen worden.

8.2       Waarom gebruikt Club Brugge cookies?

Onze website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om uw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze website. Dit helpt ons om u een betere gebruikerservaring te bieden wanneer u onze website bezoekt of gebruikt en laat ons ook toe onze website te optimaliseren. Cookies helpen Club Brugge bijvoorbeeld om uw bezoek aan de website te optimaliseren, om technische keuzes te herinneren (bijvoorbeeld een taalkeuze, een nieuwsbrief, etc.) of om u meer relevante diensten en aanbiedingen te tonen.

Ten gevolge van de Europese e-Privacyrichtlijn worden alle websites die gericht zijn op bepaalde delen van de Europese Unie verplicht om uw toestemming te vragen voor het gebruik of opslaan van niet-essentiële cookies en gelijkaardige technologieën op uw computers of mobiele apparaten. Deze cookieverklaring geeft u duidelijke en volledige informatie over de cookies die Club Brugge gebruikt, met inbegrip van hun doel.

De cookies die wij gebruiken zijn veilig. De informatie die we verzamelen met behulp van cookies helpt ons om eventuele fouten te identificeren of om u specifieke diensten te laten zien waarvan wij denken dat ze voor u van belang kunnen zijn.

8.3       Soorten cookies

Er bestaan zeer veel verschillende cookies die te onderscheiden zijn naar functionaliteit, herkomst of bewaartermijn. Hieronder geven we eerst een algemene beschrijving van de soorten cookies die er bestaan. Daarna volgt een gedetailleerd overzicht van de verschillende cookies die op de website van Club Brugge worden gebruikt.

Verschillende soorten bestaande cookies

Soort

Functie

Essentiële/ Strikt noodzakelijke cookies

Deze cookies zijn nodig om een website te laten functioneren en kunnen niet worden uitgeschakeld in de systemen. Ze worden meestal alleen ingesteld als reactie op acties die door u zijn gesteld, zoals het instellen van uw privacyvoorkeuren, inloggen of het invullen van formulieren. Ze zijn noodzakelijk voor een goede communicatie en ze vergemakkelijken het navigeren (bijvoorbeeld naar een vorige pagina terugkeren, etc.).

Functionele cookies

Deze cookies verhogen de gebruiksvriendelijkheid van een website door uw keuzes te herinneren (bv. taalvoorkeur) en bieden verbeterde functionaliteit en personalisatie aan de bezoeker. Zo zorgen deze cookies ervoor dat bepaalde instellingen op uw verzoek gepersonaliseerd worden. Als u deze cookies niet accepteert, kan dit van invloed zijn op de prestaties en functionaliteit van de website en kan het toegang tot inhoud op de website beperken.

Prestatie/Analytische cookies

Deze cookies verzamelen gegevens over het gebruik van de website zoals het aantal bezoekers, de tijd die bezoekers doorbrengen op een webpagina en eventuele foutmeldingen. Ze helpen om de prestaties van de website te verbeteren.  Deze cookies identificeren u niet als individu.

Third party cookies

First party cookies zijn cookies die worden verzonden vanaf de servers of domeinen, van waaruit de gevraagde service wordt aangeboden. Third party cookies zijn cookies die naar uw browser worden verzonden vanaf een server of domein die niet door de dienstverlener wordt beheerd, maar door een samenwerkende organisatie. Alleen deze derde partijen hebben toegang tot die cookies en de informatie die door de cookie wordt verzameld. Indien u meer wil weten over deze cookies verwijzen wij u door naar het beleid dat deze partijen op hun respectievelijke websites aanbieden. Houd er rekening mee dat wij geen invloed hebben op de inhoud van dit beleid of op de inhoud van deze cookies van derden.

Cookies gebruikt door Club Brugge op haar website[BD2]

First Party Cookies

Domeinnaam:

Naam cookie

Type cookie

Beschrijving

Bewaarduur

BC Session ID

BC Temp ID

AWSELB

BCPermissionLevel

Prestatie/Analytische cookies

Deze cookies worden geplaatst door BlueConic en worden gebruikt om je persoonlijke informatie en relevante advertenties op onze website te laten zien op basis van analyse en combinatie van online data en (persoons)gegevens zoals klikgedrag, productbezit.

1 jaar

eeuwig

1 week

onbekend

_dc_gtm_UA

Prestatie/Analytische cookies

Deze cookie wordt geassocieerd met Google Universal Analytics en wordt gebruikt om het aantal serviceverzoeken op te slaan.

1 minuut

_gid

Prestatie/Analytische cookies

Deze cookie is gekoppeld aan Google Universal Analytics en wordt gebruikt om een unieke waarde voor elke bezochte pagina op te slaan en bij te werken.

1 dag

_ga

Prestatie/Analytische cookies

Deze cookie wordt geassocieerd met Google Universal Analytics. Deze cookie wordt gebruikt om unieke gebruikers te onderscheiden door een willekeurig gegenereerd nummer toe te wijzen als een klantidentificatie. Het wordt opgenomen in elke paginaverzoeking op een site en gebruikt om bezoekers-, sessie- en campagnegegevens te berekenen voor de analyserapporten van de sites.

2 jaar

_hjAbsoluteSessionInProgress

Prestatie/Analytische cookies

Deze cookie wordt geassocieerd met Hotjar. Deze cookie wordt gebruikt om unieke bezoeken aan de Website te onderscheiden.

1 sessie

_hjFirstSeen

Prestatie/Analytische cookies

Deze cookie wordt geassocieerd met Hotjar. Dit is ingesteld om de eerste sessie van een nieuwe gebruiker te identificeren. Het slaat een waar/niet waar waarde op, die aangeeft of dit de eerste keer was dat Hotjar deze gebruiker zag.

1 sessie

_hjTLDTest

Prestatie/Analytische cookies

Deze cookie wordt geassocieerd met Hotjar. Wanneer het Hotjar-script wordt uitgevoerd, wordt geprobeerd het meest algemene cookie pad te bepalen. Dit wordt gedaan zodat cookies gedeeld kunnen worden over subdomeinen.

1 sessie

_hjid

Prestatie/Analytische cookies

Deze cookie wordt geassocieerd met Hotjar. Deze cookie wordt gebruikt om een unieke User ID op te slaan.

1 jaar

_hjIncludedInPageviewSample

Prestatie/Analytische cookies

Deze cookie wordt geassocieerd met Hotjar. Deze cookie wordt ingesteld om Hotjar te laten weten of die gebruiker is opgenomen in de datasteekproef gedefinieerd door de pageview-limiet van de Website.

30 minuten

has_js

Functionele cookies

Deze cookie wordt gebruikt om functionaliteiten over verschillende webpagina’s heen uit te voeren.

1 sessie

8.4       Uw toestemming

Bij uw eerste bezoek aan onze website zal u gevraagd worden de cookies die wij hanteren op onze website te aanvaarden of te weigeren. Met deze toestemming gaat u akkoord met de verschillende soorten cookies die wij gebruiken.

8.5       Cookies beheren

U kunt deze cookies weigeren of blokkeren door de configuratieparameters van uw navigatiesysteem te wijzigen. Het uitschakelen van cookies kan betekenen dat u van bepaalde functionaliteiten van de Website geen gebruik kunt maken.

Meer informatie over hoe u uw browser instelt, vindt u via de volgende links:

Google Chrome

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl

Safari

https://support.apple.com/kb/PH19214?locale=en_US

Microsoft Edge

https://support.microsoft.com/nl-nl/topic/cookies-weergeven-in-microsoft-edge-a7d95376-f2cd-8e4a-25dc-1de753474879

Mozilla Firefox

https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-in-en-uitschakelen-websites-voorkeuren?redirectlocale=nl&redirectslug=Cookies+in-+en+uitschakelen

Momenteel bieden sommige browsers een "do not track"- of "DNT"-optie die een signaal naar de bezochte websites stuurt om de traceervoorkeur van een bezoeker aan te geven. Club Brugge reageert op dit moment niet op deze signalen, omdat er geen gemeenschappelijke industriestandaard voor DNT is aangenomen door industriegroepen, technologiebedrijven of regelgevers. De third parties die cookies plaatsen op onze website, kunnen al dan niet iets doen naar aanleiding van dit signaal.

Hou er rekening mee dat het veranderen van de instellingen ervoor kan zorgen dat een website niet meer werkt zoals verwacht.

Meer informatie over cookies is ook te vinden via de volgende link:

http://www.allaboutcookies.org/

Meer informatie over online adverteren op basis van gedrag en online privacy is te vinden via de volgende link:

http://www.youronlinechoices.eu/

[BD1]Cookie Policy dient volledig herbekeken te worden in het licht van hetgeen gepubliceerd staat op de website (https://www.clubbrugge.be/nl/club-brugge-cookie-policy).

[BD2]Te verifiëren of het onderstaande accuraat is of niet. Deze tabel dateert immers van een vorige versie van de cookie policy