REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE

Het reglement van inwendige orde is van toepassing in het volledige complex van alle voetbalstadions. De organisator van de voetbalwedstrijden kan evenwel bijzondere bepalingen toevoegen in een artikel ‘15’.

Dit reglement van inwendige orde is van toepassing in het volledige complex van het Jan Breydelstadion tijdens de voetbalwedstrijden georganiseerd door Club Brugge K.V. (hierna de organisator genoemd). De personen die dit complex betreden moeten kennis nemen van dit reglement, de bepalingen ervan aanvaarden en deze naleven.

Artikel 1

Elke persoon die het complex betreedt, neemt kennis van (de bepalingen van) dit reglement, aanvaardt deze en leeft deze na.

Artikel 2

Elke houder van een toegangsbewijs of van een speciale toelating afgeleverd door de organisator begeeft zich in het stadioncomplex volledig op eigen risico.

De organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal of ongeval.

Artikel 3

Iedere persoon die zich aanbiedt aan de toegang tot het stadion dient in het bezit te zijn van ofwel een geldig toegangsbewijs ofwel een speciale toelating die wordt verleend door de organisator en waaruit de bevoegdheid blijkt om het stadion te mogen betreden.

Met het toegangsbewijs wordt een éénmalige toegang verleend tot het stadion.

Iedere persoon, die zich in het stadion bevindt, is op elk moment in het bezit van dit toegangsbewijs of van deze speciale toelating.

Artikel 4

Op het toegangsbewijs wordt, in voorkomend geval, de toegekende plaats in de tribune of zone aangeduid.

Artikel 5

Personen die niet in het bezit zijn van een geldig toegangsbewijs, een speciale toelating, of die hun aanwezigheid niet op een andere rechtmatige titel kunnen gronden (zoals veiligheids- of hulpdiensten), worden de toegang geweigerd of worden onmiddellijk uit het stadion verwijderd.

De koper of verkrijger en elke overdrager van het toegangsbewijs of van de speciale toelating is hoofdelijk en ondeelbaar aansprakelijk met de uiteindelijke houder ervan voor elke schade veroorzaakt door deze laatste in het stadion.

Artikel 6

Eenieder die het stadion betreedt of wenst te betreden, met inbegrip van de houder van een toegangsbewijs of van een speciale toelating, onderwerpt zich aan de controle van zijn toegangsbewijs of van deze speciale toelating.

Indien er stewards aanwezig zijn, kunnen deze personen die het stadion betreden of wensen te betreden van hetzelfde geslacht als het hunne, verzoeken zich vrijwillig aan een oppervlakkige controle van kleding en bagage te onderwerpen, teneinde voorwerpen te detecteren waarvan het binnenbrengen in het stadion het verloop van de wedstrijd kan verstoren, de veiligheid van de toeschouwers in het gedrang kan brengen en de openbare orde kan verstoren.

De stewards kunnen om afgifte van voorwerpen verzoeken die het verloop van de wedstrijd kunnen verstoren, de veiligheid van de toeschouwers in het gedrang kunnen brengen of de openbare orde kunnen verstoren.

De stewards beslissen welke voorwerpen tijdelijk kunnen worden bewaard met het oog op teruggave na de wedstrijd. De bewaargever geeft vrijwillig deze voorwerpen in kosteloze bewaring af en bekomt een ticket. Na de wedstrijd wordt aan de bewaargever het voorwerp enkel terugbezorgd tegen afgifte van dit ticket. De artikelen 1915 tot en met 1954quater van het Burgerlijk Wetboek zijn van toepassing.

Artikel 7

In overeenstemming met de wettelijke bepalingen ter zake:

 • wordt degene die het stadion betreedt of wenst te betreden desgevallend in kennis gesteld dat de organisator op grond van veiligheidsoverwegingen, gegevens verzamelt en verwerkt.
 • kunnen van elke persoon die het stadion betreedt of wenst te betreden, beelden worden verzameld die kunnen worden bewaard en verwerkt. Het verwerken van deze beelden door de politiediensten en/of organisator gebeurt enkel in de optiek om de handhaving en de naleving van de veiligheid te verzekeren binnenin het stadioncomplex, en heeft onder meer tot doel feiten, gesanctioneerd door de Wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden, misdrijven en inbreuken op het reglement van inwendige orde te voorkomen en op te sporen, en hun sanctie mogelijk te maken door de identificatie van de daders.

Artikel 8

Het is de houders van een toegangsbewijs of van een speciale toelating die zich aanbieden tot de toegang van het stadion alsook de aanwezige personen in het stadion verboden binnen te brengen, te laten binnen brengen of in het bezit te zijn van onder meer de volgende voorwerpen:

1° alcohol, drugs of opwekkende middelen,

2° flessen, glazen, blikken of ander gelijkwaardig materiaal dat dient of gebruikt wordt om vloeistoffen of dranken te bevatten,

3° projectielen of explosieven in vaste, vloeibare of gasachtige toestand,

4° ontvlambare producten of materialen, spuitbussen,

5° pyrotechnische voorwerpen zoals bengaals vuur,

6° om het even welk wapen of gevaarlijk, snijdend of kneuzend voorwerp dat als dusdanig zou kunnen worden gebruikt,

7° elk middel om de orde te verstoren, de veiligheid van de menigte in gevaar te brengen en/of schade toe te brengen aan goederen en personen.

 

Artikel 9

Behoudens toestemming van de veiligheidsverantwoordelijke, worden dieren niet toegelaten in het stadion.

Artikel 10

De organisator behoudt zich uit veiligheidsoverwegingen het recht voor om:

 • de houder van een toegangsbewijs een andere plaats toe te wijzen dan deze vermeld op het toegangsbewijs
 • de wedstrijd te onderbreken of stop te zetten
 • de toeschouwers tijdelijk in het stadion op te houden bij het einde van de wedstrijd
 • het stadion geheel of gedeeltelijk te ontruimen
 • de toegang tot het stadion te weigeren ondanks het in bezit zin van een geldig toegangsbewijs.

Artikel 11

Binnen het stadion is het voor de houders van een toegangsbewijs of van een speciale toelating ten strengste verboden om:

1° zonder toestemming van de Pro League/Voetbal Vlaanderen/ACFF of de KBVB, beelden of geluidsopnamen van een wedstrijd te maken of daaraan mee te werken voor enig ander doel dan persoonlijk, niet-commercieel gebruik in de privésfeer. Dit verbod geldt niet voor bevoegde persfotografen, -filmers of journalisten, in zoverre zij naar het oordeel van de organisator optreden binnen de grenzen zoals gesteld bij hun accreditatie of in zoverre zij handelen binnen de grenzen van de contracten die de Pro League/Voetbal Vlaanderen/ACFF of KBVB heeft afgesloten met haar commerciële en/of mediapartners. In ieder geval is het eenieder verboden foto’s te verkopen voor commerciële doeleinden zonder toestemming van de portrethouder;

2° om zonder geldige en voorafgaande schriftelijke machtiging van de organisator of van de Pro League/Voetbal Vlaanderen/ACFF of KBVB, matchdata, scoutingsdata, en/of statistieken te verzamelen of daaraan mee te werken middels draadloze netwerken of anderszins, behoudens hun eigen niet-commercieel, privaat oogmerk;

3° zich te bevinden in de niet toegankelijke gedeelten van het stadion of in een andere tribune, compartiment of gedeelte van het stadion alsook op een andere plaats in de tribune dan deze vermeld op het toegangsbewijs zonder de voorafgaandelijke instemming van de veiligheidsverantwoordelijke. De organisator behoudt zich uit veiligheidsoverwegingen echter steeds het recht voor om de houder van een toegangsbewijs een andere plaats toe te wijzen dan deze vermeld op het toegangsbewijs;

4° gebouwen, constructies, hekkens of omheiningen, afsluitingen, lichtmasten, dug-outs, daken, of enige andere infrastructuur van het stadion te beklimmen en/of recht te staan op zitplaatsen of banken vóór, gedurende en na de wedstrijd;

5° zich in te laten met beledigende, kwetsende, provocerende en/of discriminerende (racistische, xenofobe, homofobe,…) teksten, symbolen, spreekkoren, gebaren en uitlatingen;

6° de toegangs- en evacuatiewegen, trappen, trappenhuizen, gangen te hinderen en zich op dergelijke plaatsen langer op te houden dan strikt noodzakelijk is voor het betreden en het verlaten van het stadion;

7° zich te vermommen of aan de herkenbaarheid te onttrekken;

8° dranken, voeding of enig ander product te verkopen of in de verkoop te brengen zonder de uitdrukkelijke toelating van de organisator;

9° enige handeling stellen met als doel of resultaat enig voorwerp of vloeistof of enig ander product in losse of gasachtige toestand naar het speelveld, de zone die het speelveld omringt of in de tribunes te verplaatsen (zoals werpen of afvuren) of met gevaar voor anderen te manipuleren (zoals tot ontploffing doen brengen);

10° te roken in zones waar een rookverbod geldt;

11° te wildplassen;

12° schade te berokkenen aan personen en/of stadioninfrastructuur;

13° spandoeken, vlaggen of andere voorwerpen aan te brengen zonder voorafgaande goedkeuring van de organisator. Bovendien mogen deze niet:

 • voor de reclameborden worden opgehangen,
 • het zicht op het speelveld belemmeren,
 • de evacuatiewegen belemmeren,
 • iemands herkenbaarheid belemmeren.

Artikel 12

De toegang tot het stadion wordt ontzegd of geweigerd aan personen die:

1° kennelijk onder invloed zijn van alcohol, drugs of enig ander opwekkend middel;

2° een stadionverbod hebben gekregen, opgelegd door ofwel een organisator ofwel de nationale of internationale voetbalbonden of –federaties ofwel de administratieve of gerechtelijke autoriteiten;

3° door manifest gedrag aantonen het inzicht te hebben de openbare orde te verstoren of daartoe te provoceren door bijvoorbeeld het aanzetten tot slagen, verwondingen, haat, woede,…;

4° zich op vraag van de stewards die deelnemen aan de controle op de naleving van het reglement van inwendige orde, tegen een controle of afgifte verzet of wanneer is vastgesteld dat hij of zij in het bezit is van een wapen of een gevaarlijk voorwerp;

5° in strijd handelen met de bepalingen van één of meerdere artikelen van dit reglement van inwendige orde of weigeren de richtlijnen van de door de organisator aangestelde of gemandateerde personen op te volgen.

Artikel 13

Indien de organisator om veiligheidsredenen het recht van toegang tot het stadion weigert of om dezelfde redenen de betrokken persoon uit het stadion doet verwijderen, is noch de organisator, noch de verdeler gehouden het toegangsbewijs terug te betalen.

Artikel 14

De persoon, die de toegang tot het stadion wordt geweigerd of die door de beslissing van de organisator verplicht wordt het stadion te verlaten of de bepalingen van het reglement van inwendige orde niet naleeft, kan uitgesloten worden voor het bijwonen van voetbalwedstrijden overeenkomstig de vigerende burgerrechtelijke uitsluitingsprocedure.

De “Wet betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden” van 21 december 1998 en zijn uitvoeringsbesluiten zijn van toepassing.

Artikel 15

Bijzondere bepalingen eigen aan het Jan Breydelstadion:

 • Er geldt een rookverbod – incl. E-sigaretten – in het stadion bij wedstrijden Club Brugge.
 • Er geldt een verbod op handtassen, rugzakken,... groter dan A4-formaat. Supporters die toch een zak of tas meenomen, krijgen geen toegang hiermee tot het stadion. Er zijn lockers voorzien, tot zolang de voorraad strekt.
 • De vakken 211, 212, 213 en 214 zijn sfeervakken en daar wordt tijdens de wedstrijden van de nationale competitie en de Beker van België het zitten niet afgedwongen.
 • De vakken 311, 312, 313,314 en 315 zijn sfeervakken en daar wordt tijdens de wedstrijden in de Jupiler Pro League en Beker van België het zitten niet afgedwongen.
 • Het is verboden om drank, voedsel, papieren snippers en papier op rol het stadion binnen te brengen.
 • Eten en drank zijn toegelaten in de tribunes.
 • Het gooien van papier op rol, papiersnippers, confetti en dergelijke is enkel toegelaten na voorafgaandelijk akkoord van de veiligheidsverantwoordelijke.
 • Het is verboden om het stadioncomplex te betreden in het bezit van toeters met drukgas
 • Muziekinstrumenten en megafoon zijn toegelaten. De drager van het muziekinstrument en de megafoon moet zich identificeren bij de hoofdsteward van de tribune.
 • Vlaggen op stok zijn toegelaten onder volgende voorwaarden:
  • Een vlag gedragen door één of twee stokken mag maximum de afmeting hebben van 150 cm op 200 cm en mag enkel het logo en/of de clubkleuren en/of de officiële naam van een van de spelende ploegen dragen.
  • De stok moet hol, plooibaar tot 90 graden en uit één stuk zijn en niet kunnen versplinteren bij plooien. De lengte van de stok moet liggen tussen 150 cm en 200 cm.
  • Vlaggen/banners met een grotere afmeting mogen het stadion binnen, mits voorafgaandelijk akkoord van de veiligheidsverantwoordelijke en mits het voorleggen van de nodige attesten.
  • De vlag mag niet van de stok of stokken verwijderd worden.
 • Sfeeracties dienen ten minste 10 dagen voor de wedstrijd worden aangevraagd bij de veiligheidsverantwoordelijke en worden pas toegelaten indien ze voldoen aan de gestelde voorwaarden.
 • Het ongeoorloofd overschrijden van de binnenomheining wordt gesanctioneerd met een stadionverbod van 2 jaar en een geldboete van minimum 1000 euro.
 • De organisator houdt zich het recht voor om personen, die het imago van de organisator hebben geschonden (bijvoorbeeld door op enige wijze betrokken te zijn bij ongeregeldheden, ongeacht of die betrekking hebben op een voetbalwedstrijd of niet), in het stadion te weigeren.
 • Club Brugge kan elke geleden schade, d.i. zowel directe als indirecte schade (inclusief boetes opgelegd door KBVB en/of UEFA) , die het gevolg zijn van inbreuken tegen reglement van inwendige orde, integraal en hoofdelijk verhalen op de veroorzaker(s) ervan die het reglement van inwendige orde schond(en).

Brugge  01 juli 2021

 

Voor Club Brugge KV.

Bart Verhaeghe                                                             Vincent Mannaert

Voorzitter                                                                                                   CEO

Main partner

Premium partner, Official partner & Official supplier

join the club

Word lid van de grootste supportersfamilie van het land!

WORD LID

Download onze app

Mis geen enkele belangrijke update over jouw favoriete Club.

BLIJF OP DE HOOGTE

Schrijf je nu in op onze nieuwsbrief.

Schrijf je in