Onderhavige verkoopsvoorwaarden maken steeds een geheel uit met onze aanbiedingen, bestellingen en verkoopovereenkomsten.

Alleen deze voorwaarden zijn geldig en wij verwerpen alle met deze voorwaarden strijdige bedingen, uitgaande van de klanten, ook wanneer zij zouden voorkomen op hun eigen orderbevestigingen, bestellingen, enz.

I.                 Facturen en betalingen

Indien de klant een PO-nummer op de factuur wenst vermeld te zien, dient dit vooraf en binnen de 5 werkdagen na een bestelling te worden doorgegeven aan Club Brugge NV. In geval dergelijke informatie niet tijdig aan Club Brugge NV wordt verstrekt, is Club Brugge NV gerechtigd om de desbetreffende factuur zonder PO nummer van de klant, die onbetwist geldig is, op te maken en te versturen naar de klant.

De facturen van Club Brugge NV zijn contant aan onze maatschappelijke zetel betaalbaar, zonder korting, en dit binnen de 30 dagen na factuurdatum, tenzij anders vermeld op de factuur of de overeenkomst die erop betrekking heeft. Er mogen geen afhoudingen noch compensaties gebeuren op de factuurbedragen.

II.                Verplichtingen

De klant stemt in met alle verplichtingen die Club zouden kunnen worden opgelegd door de Pro League, KBVB, FIFA, UEFA. De klant verbindt zich er toe de reglementen van deze instanties te eerbiedigen. Zo ziet de klant af van enige compensatie opzichtens Club en deze instanties, indien door een verplichting, beslissing of reglement van de Pro League, KBVB, FIFA, UEFA, of,... Club niet in staat zou zijn de overeenkomst met de klant geheel of gedeeltelijk uit te voeren.

Het aanvaarden van wisselbrieven, cheques of handelseffecten brengt geen schuldvernieuwing mee en maakt evenmin dat schulden haalbaar worden.

III.              Interesten en schadebeding

Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de factuur op de vervaldag zal, van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling, een interest verschuldigd zijn pro rata temporis van 8% op jaarbasis, berekend over 365 dagen.

Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de factuur op de vervaldag zal, van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling en onverminderd de hierboven vermelde interest, een forfaitaire schadevergoeding van minstens 50,00 EUR verschuldigd zijn van de klant aan Club Brugge NV, onverminderd de gebeurlijke kosten van bijstand van een advocaat of andere procedurekosten.

IV.              Klachten

Klachten of betwistingen dienen op straffe van nietigheid en verval te geschieden binnen de acht dagen na het feit of voorval waarover de klacht of betwisting handelt en dit bij een ter post aangetekend schrijven. Klachten of betwistingen betreffende de facturatie dienen op straffe van nietigheid en verval te geschieden binnen de 8 dagen na ontvangst van de factuur en dit bij een ter post aangetekend schrijven.

V.               Eigendomsvoorbehoud

De door ons geleverde goederen (o.a. abonnementen, tickets voor wedstrijden, loge- en business-seat tickets, parkeerkaarten, enz.) worden slechts eigendom van de klant, wanneer deze al zijn verplichtingen uit de overeenkomst, inzonderheid de integrale betaling van de prijs (inclusief kosten en lasten en meer interesten en schadevergoeding ingevolge laattijdige betaling), is nagekomen. Tot op dat ogenblik is hij niet gerechtigd de goederen te vervreemden, te verwerken, te verbruiken, met andere zaken te vermengen, in pand te geven of er anderszins over te beschikken. Zolang de klant geheel of gedeeltelijk in gebreke blijft, zijn wij gerechtigd de betreffende goederen terug te nemen.

De door ons geleverde diensten worden slechts definitief verworven door de klant, wanneer deze al zijn verplichtingen uit de overeenkomst, inzonderheid de integrale betaling van de prijs (inclusief kosten en lasten en meer interesten en schadevergoeding ingevolge laattijdige betaling), is nagekomen.

VI.              Beperking van aansprakelijkheid

Club Brugge verbindt zich ertoe bij de uitvoering van zijn verplichtingen onder deze verkoopsvoorwaarden met redelijke zorg en vaardigheid uit te voeren. Er rust op Club Brugge echter geen enkele resultaatsverbintenis.

Onverminderd afwijkende dwingende wettelijke bepalingen, kan Club Brugge slechts aansprakelijk gesteld worden voor schade veroorzaakt wegens de niet-naleving van haar verbintenissen onder deze voorwaarden en enkel indien en voor zover die schade is veroorzaakt door een opzettelijke of zware fout of door bedrog van Club Brugge. Voor overige fouten is Club Brugge niet aansprakelijk.

De aansprakelijkheid van Club Brugge is ten allen tijde beperkt tot maximaal de factuurwaarde, althans tot dat gedeelte waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, met een maximum van 100,00 euro per schadegeval.

Ongeacht de aard van het schadegeval of de vordering kan Club Brugge in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor enige indirecte, incidentele of gevolgschade, zoals maar niet beperkt tot (i) verlies van omzet; (ii) verlies van feitelijke of te verwachten winst; (iii) verlies van contracten; (iv) verlies van gebruik van geld; (v) verlies van verwacht spaargeld; (vi) verlies van activiteiten; (vii) verlies van productieve tijd; (viii) verlies van kansen; (ix) verlies van goodwill; (x) verlies van reputatie; of (xi) verlies van, schade aan of corruptie van data, in ieder geval ongeacht of dergelijke schade te voorzien, bekend, te verwachten of in een andere vorm is.

Deze hierboven vermelde beperkingen van de aansprakelijkheid van Club Brugge zijn zowel van toepassing op elke uitdrukkelijk in deze voorwaarden voorziene aansprakelijkheid, als op alle aansprakelijkheid die voortvloeit uit de ongeldigheid of onuitvoerbaarheid van enige andere clausule in deze voorwaarden.

VII.            Overmacht

Club Brugge kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige tekortkoming of vertraging in de uitvoering van een overeenkomst die toe te schrijven is aan een externe oorzaak waarover Club Brugge geen controle heeft, met inbegrip van maar niet beperkt tot, alle vormen van overmacht, acties van derden (inclusief maar niet beperkt tot hackers, leveranciers, overheid, quasi-autonome non-gouvernementele overheden, supranationale, federale, gewestelijke, provinciale of lokale autoriteiten), oproer, rellen, burgerlijke onrust, oorlog, vijandelijkheden, militaire operaties, nationale rampen, terrorisme, terreurdreigingen, piraterij, arrestaties, dwang uitgeoefend door een bevoegde autoriteit, stakingen en/of lock-out, epidemie, brand, ontploffing, storm, overstroming, droogte, extreme weersomstandigheden, aardbevingen, natuurrampen, ongevallen, mechanisch defecten, software van derden, storingen of problemen met de openbare nutsvoorzieningen (met inbegrip van falen van elektriciteit, telecommunicatie of internet), gebrek aan of onmogelijkheid om bevoorraad te worden met materiaal, uitrusting en/of transport, ongeacht het feit dat de omstandigheden in kwestie konden worden voorzien.

Wanneer Club Brugge verplichtingen is aangegaan om identieke of gelijkwaardige producten te leveren aan meerdere klanten en door overmacht verhinderd wordt zijn verplichtingen ten aanzien van alle betrokken partijen volledig na te komen, zal Club Brugge het recht hebben autonoom te bepalen welke overeenkomsten in welke mate zullen worden uitgevoerd.

VIII.           Geschillen

Alle overeenkomsten waarop huidige voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door het Belgisch recht. Voor alle geschillen die zouden kunnen ontstaan met betrekking tot deze overeenkomsten, zijn de Rechtbanken van onze maatschappelijke zetel van Club Brugge NV exclusief bevoegd.

Main partner

Premium partner, Official partner & Official supplier

join the club

Word lid van de grootste supportersfamilie van het land!

WORD LID

Download onze app

Mis geen enkele belangrijke update over jouw favoriete Club.

BLIJF OP DE HOOGTE

Schrijf je nu in op onze nieuwsbrief.

Schrijf je in